Zonificació de la RB Menorca

 

Zonificació de la RB Menorca

Per a una correcta preservació i manteniment dels valors naturals i culturals de les reserves de la biosfera, els seus territoris, tant terrestres com marins, es divideixen en tres zones, segons el seu grau de protecció: les zones nucli, les zones d'amortiment i les zones de transició.

 
Zona nucli

Són zones conformades per espais naturals protegits els objectius bàsics dels quals són la preservació de la diversitat biològica i els ecosistemes. Les activitats que es poden dur a terme en aquestes zones estan centrades a la recerca i aquells aprofitaments tradicionals que estan en perfecta harmonia amb el medi. A Menorca coincideix amb el Parc Natural de s'Albufera des Grau i amb la Reserva Marina del Nord de Menorca.

Zona d'amortiment

Tant en l'àmbit terrestre com el marítim, coincideix amb les Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEIs), la Xarxa Natura 2000, amb els alzinars protegits i amb altres elements de protecció establerts pel Pla Territorial Insular. En aquesta zona es compatibilitza la utilització del territori amb la conservació dels recursos naturals i culturals més significatius.

Zona de transició

Comprèn els espais més transformats, en els que es desenvolupa la major part de l'activitat humana: són els nuclis urbans, alguns espais agrícoles, les zones portuàries i les seves zones d'influència, així com la zona marítima més exterior de la reserva.