Zonificació de la RB Menorca

 

Zonificació de la RB Menorca

Per a una correcta preservació i manteniment dels valors naturals i culturals de les reserves de la biosfera, es divideixen els territoris en tres zones, segons el seu grau de protecció: les zones nucli, les zones d'amortiment i les zones de transició.

 
Zona nucli

Són zones conformades per espais naturals protegits els objectius bàsics dels quals són la preservació de la diversitat biològica i els ecosistemes. Les activitats que es poden dur a terme en aquestes zones estan centrades a la recerca i aquells aprofitaments tradicionals que estan en perfecta harmonia amb el medi. A Menorca coincideix amb el Parc Natural de s'Albufera des Grau.

Zona d'amortiment

Coincideix amb les Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEIs), la Xarxa Natura 2000, amb els alzinars protegits i amb altres elements de protecció establerts pel Pla Territorial Insular. En aquesta zona es compatibilitza la utilització del territori amb la conservació dels recursos naturals i culturals més significatius.

Zona de transició

Comprèn els espais més transformats, en els que es desenvolupa la major part de l'activitat humana: són els nuclis urbans i alguns espais agrícoles.