Òrgans d'administració

 

Agència Menorca Reserva de Biosfera

Creada l'any 2008, és una organització especialitzada sense personalitat jurídica pròpia, però amb autonomia administrativa i econòmica, depenent del Consell Insular de Menorca. S'estructura en diferents òrgans: Presidència, Vicepresidència, Consell Rector de la Reserva, Junta de Batles de la Reserva, Gerència, Consell Social i Consell Científic.

Les seves principals funcions són les de gestionar i realitzar accions per poder assumir els objectius continguts en la declaració de Menorca com a reserva de biosfera pel programa MAB de la UNESCO i en el Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera, en els àmbits de gestió sostenible, educació, conservació i desenvolupament de la regió. Pots consultar els nostres estatuts.

Estatuts Agència Menorca Reserva de Biosfera
 

 
Presidència
 
Susana Mora Humbert
Presidenta de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera
Vicepresidència
 
Josep Juaneda Mercadal
Vicepresident de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera
Consell Rector
 
Susana Mora Humbert
Presidenta del Consell Insular de Menorca
 
Josep Juaneda Mercadal
Conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera
 
M. Carolina Marquès Portella
Batlessa de Sant Lluís i representant al Consell Rector de tots els municipis de Menorca
 
Cristina Gómez Estévez
Consellera d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local
 
José Pastrana Huguet
Conseller d’Economia i Territori
 
Noemí Gomila Carretero
Conseller de Serveis Generals

 
Bàrbara Torrent Bagur
Consellera de Benestar Social
 
Miquel Àngel Maria Ballester
Conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Francesca Gomis Luis
Consellera de Mobilitat
 
Irene Estaún Clarisó
Directora Insular de Reserva de Biosfera i actual Gerent de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera
 

Consell Rector

El Consell Rector és l'òrgan de govern de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera. Està constituït per la presidència, la vicepresidència, els consellers executius que encapçalen els corresponents departaments del Consell Insular, un alcalde o alcaldessa en representació dels vuit ajuntaments, la gerència i la secretaria.

Entre les funcions principals, el Consell Rector estableix les línies d'actuació de l'Agència, proposa l'aprovació de pressupostos i comptes, gestiona el patrimoni de l'entitat, ratifica i resol els convenis amb entitats públiques o privades o les convocatòries d'ajuts i subvencions de l'Agència. 

Actes

 

Junta de Batles

La Junta de Batles de la Reserva és integrada per la presidència de l’Agència, la vicepresidència, cada un/una dels batles i batlesses dels municipis de l'illa de Menorca i el secretari o secretària designat per la presidència de l’Agència entre els funcionaris adscrits a la mateixa. És un òrgan que busca incloure els diferents nivells de representació institucional de l’illa relacionats amb la gestió de la Reserva de Biosfera. Té funcions d'informació, coordinació i consultives en matèria de sostenibilitat local i insular per desenvolupar aquells projectes del Pla d’Acció de la Reserva impulsats des dels municipis.

Més informació

 

Gerència

La Gerència és l'òrgan de direcció i gestió tècnica de l'Agència. La persona que ocupa la Gerència, que ha de tenir un perfil marcadament tècnic, és designada lliurement per la Presidència del Consell Insular de Menorca, a proposta del Consell Rector. Entre les seves funcions destaca dirigir i impulsar les activitats i serveis de l'Agència, executar els acords i resolucions dels òrgans col·legiats i de la Presidència, o portar la gestió econòmica, de personal o patrimoni de l’Agència, a més de les relacions que tingui aquesta amb altres institucions o òrgans. Actualment la Gerència és assumida per la Direcció Insular de Reserva de Biosfera.

 

Consell Social

El Consell Social és l'òrgan consultiu de l’Agència que facilita la integració i la participació de totes les administracions públiques que tenen competències sobre l'illa de Menorca i de les entitats privades més representatives en diferents àmbits de l'economia i la societat de l'illa.

Està format per les figures de Presidència, la Gerència de l'Agència, la Secretaria i les vocalies. Els vocals són designats pel Consell Rector entre representants de l'Administració de l'Estat, del Govern de les Illes Balears, dels ajuntaments de l'illa i dels grups polítics, i de les entitats i dels sectors econòmics i socials de l'illa de Menorca.

Les seves funcions són les de dur a terme iniciatives i propostes, però també assessorar a l'Agència Menorca Reserva de Biosfera en els procediments que tinguin una especial transcendència per a la protecció ambiental de Menorca.

Més informació

 

Consell científic

La seva funció principal és articular la participació i l'assessorament de la comunitat científica a la formulació i el desenvolupament de les activitats de l'Agència. Està format per membres de l’Institut Menorquí d'Estudis (IME), la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Representació Institucional del CSIC a les Illes Balears, l‘Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), tècnics del Consell Insular de Menorca, representants dels diferents organismes d’investigació a l’illa (IEO, Jaume Ferrer, IMEDEA), representants del Parc Natural de s’Albufera des Grau i de la Reserva Marina del Nord de Menorca, un vocal en representació del Centre d'Experimentació de Sa Granja i dos representants de les associacions de directors dels centres d'educació infantil, primària i secundària de Menorca.

Entre les seves funciones està programar i supervisar les activitats de l'Agència en matèria d'estudi, recerca, formació i divulgació científica relacionats amb la condició de Menorca com a reserva de biosfera, i exercir funcions d'assessorament i proposta en qüestions de la seva competència i sobre aquelles iniciatives que cregui oportú.

El Consell Científic és l'encarregat d'organitzar les jornades científiques cada cinc anys sobre l'estat de la Reserva de Biosfera, en les que s'avalua el seu estat general.

Més informació