Ampliació de la Reserva de Biosfera de Menorca

 

Delimitació de la Reserva de Biosfera de Menorca

El 19 de juny de 2019 el Consell Internacional de Coordinació del Programa sobre l'Home i la Biosfera de la UNESCO (MAB-CIC) aprova de forma definitiva l'ampliació de la Reserva de Biosfera de Menorca. Després de l'ampliació, la Reserva de Biosfera de Menorca passa de tenir 71.191 ha a 514.485 ha totals de territori reconegut, i compta amb una zonificació diferenciada en la seva part marina i terrestre.

Reserva de Biosfera de Menorca: àrea marina

Menorca és actualment la reserva de biosfera amb més superfície marina de la Mediterrània. El seu territori marí abasta la zona corresponent a la Mar Territorial de l'illa, la zona marina adjacent a l'illa fins a les 12 milles marítimes. La superfície actual de la reserva marina suposa el 85% del total de la Reserva de Biosfera de Menorca, amb 445.005 ha.

La zonificació de la part marina de la reserva integra dues zones nucli i zones d'amortiment i transició diferenciades. Tot el territori marí està delimitat tenint en compte les figures de protecció del medi marí ja existents abans de l'ampliació, i en conjunció amb criteris ecosistèmics, de continuïtat d'hàbitats, de profunditat marina i d'usos portuaris i de pesca, entre altres activitats humanes.

Zones nucli marines. Les dues zones nucli de la reserva estan integrades per la zona marina del Parc Nacional de s'Albufera des Grau i la Reserva Marina del Nord de Menorca, exceptuant part de la badia de Fornells i la cala des Grau, que es consideren zones d'amortiment. Aquest últim nucli s'inclou amb l'ampliació de la reserva. La superfície total de les dues zones nucli és de 6.615 ha. Són espais naturals protegits destinats a la conservació i investigació.

Zona tampó marina. Està conformada per les diferents figures de protecció ja existents en l'àmbit marí, fonamentalment les zones LICs i ZEPAs de la Xarxa Natura 2000 a la mar. També aquelles zones no incloses en aquestes figures fins als 200 m de profunditat, és a dir, fins al límit de la plataforma continental. La seva superfície total és de 245.855 ha. En aquestes zones es compatibilitza la utilització del territori amb la conservació dels espais naturals.

Zones de transició. Les zones de transició inclouen el Port de Maó i la Cala de Sant Esteve, la zona des del dic de Son Blanc fins a la bocana del Port de Ciutadella, a més d'una zona d'influència en cada port, que inclou les zones d'ús i navegació intensa a l'entrada dels dos principals ports de Menorca.

L'ampliació i re-zonificació de la Reserva es porta a terme amb l'objectiu primer de seguir desenvolupant polítiques de conservació i sostenibilitat a Menorca, posant especial interès en el medi marí. L'espai marí de Menorca inclòs en la Reserva de Biosfera compta amb un reconegut valor natural. S'han identificat 10 tipus d'hàbitats diferents subdividits en 24 categories, i el seu estat de conservació es considera bo o molt bo en comparació amb altres hàbitats de costes continentals. Constitueixen una bona representació dels hàbitats marins típics de la Mediterrània Occidental.

Destaquen el coral·ligen i els fons rocosos amb gorgònies, els boscos de Laminaria rodriguezzi i els boscos d'algues del gènere Cystoseira. També es troba el maërl, constituït per algues calcàries de creixement molt lent. Pel que fa a les espècies, destaca la gran quantitat d'aus i cetacis que viuen de forma permanent o bé utilitzen l'àrea com a espai de pas i alimentació com el dofí mular, el dofí llistat, el catxalot o el cap d'olla. A més, el Canal de Menorca representa, probablement, la principal àrea d'alimentació per a les aus marines en l'àmbit de les Balears.

Reserva de Biosfera de Menorca: àrea terrestre

La zona terrestre de la Reserva de Biosfera de Menorca està reconeguda des de 1993, quan Menorca va ser declarada Reserva de Biosfera per la UNESCO. El seu territori es va mantenir inalterat fins a l'aprovació de l'ampliació de la reserva el juny de 2019, quan es van incloure nous espais protegits. El seu territori també es divideix en tres zones diferenciades, nucli, d'amortiment i de transició, segons el seu grau de protecció.

Zona nucli. La zona nucli terrestre de la reserva correspon a la superfície que pertany al Parc Natural de s'Albufera des Grau. Té una extensió total de 5.006,7 ha i comprèn una gran diversitat d'ambients protegits amb valors de gran interès: zones humides, terrenys agrícoles i ramaders, boscos, un litoral amb penya-segats i platges, illots i zona marina.

Zona tampó o d'amortiment. Està conformat per un ampli entramat de zones amb algun tipus d'estatus de protecció. Contenen hàbitats i espècies representatives de l'illa amb interès de conservació. Coincideix amb les Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEIs), amb la Xarxa Natura 2000, amb els alzinars protegits i amb altres elements de protecció establerts pel Pla Territorial Insular. L'ampliació i re-zonificació de la reserva de 2019 incorpora noves zones a aquesta xarxa situades a l'oest de l'illa, al PN de s'Albufera des Grau i zones d'embassament temporal.

Zona de transició terrestre. Comprèn les zones en què es desenvolupa la major part de l'activitat humana: els nuclis urbans, alguns espais agrícoles i les zones portuàries.

Al mapa interactiu de la Reserva de Biosfera de Menorca es pot observar la distribució de la zonificació de la reserva tant en la seva part terrestre com marina. També és possible consultar el document de proposta de l'ampliació de la reserva, en el qual s'amplia tota aquesta informació.

Les reserves de biosfera són zones d'ecosistemes terrestres, costaners o marins, o una combinació d'aquests, que han estat reconegudes internacionalment com a tals en el marc del Programa sobre l'Home i la Biosfera (MAB) de la UNESCO. S'han creat per promoure i demostrar una relació equilibrada entre els éssers humans i la biosfera. Les reserves de biosfera són designades pel Consell Internacional de Coordinació del MAB a sol·licitud de l'Estat interessat. Cada Reserva de Biosfera roman sota la jurisdicció sobirana de l'Estat en què està situada. Col·lectivament, totes les reserves de biosfera constitueixen una Xarxa Mundial en què els Estats participen voluntàriament.

DOCUMENT PROPOSTA AMPLIACIÓ RB Mapa interactiu PUBLICACIÓ BOE AMPLIACIÓ RB