Territori i espais protegits

 

Els nostres espais naturals

Els diferents paratges d'interès mediambiental que alberga l'illa de Menorca estan protegits per un marc legal que contribueix al seu bon estat de conservació. Un exemple d'això és el Pla Territorial Insular (PTI), un pla urbanístic que delimita les diferents tipologies de zones al llarg de l’illa, juntament amb els usos permesos, prohibits o condicionats per a cadascuna d'elles.

A més del PTI, existeixen els plans especials de les Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI), així com la figura del Parc Natural de S'Albufera des Grau. Tots ells contribueixen a la preservació dels valors naturals i socials de l’illa.

 
 

Aquest instrument d'ordenació territorial va ser el·laborat i aprovat el 2003, tenint com a objectiu crear un marc territorial sostenible per l'illa mitjançant les estrategies de planificació adequades.

Actualment es troba en revisió per tal de complir amb la seva funció adaptativa al context insular actual.

Un dels instruments més destacats del pla és el sistema d'indicadors de seguiment del pla que desenvolupa l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM). Aquest sistema té com a objetiu analitzar les tendències dels principals indicadors de caràcter territorial, econòmic i social de l'illa en el marc de la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera.

 

Aquesta principal zona humida de Menorca, situada al nord-est de l’illa, és un espai natural protegit i actualmenteés nucli de la Reserva de la Biosfera. Declarat mitjançant el Decret 50/1995, de 4 de maig. L’any 2003 s’amplien els límits del Parc fins a ocupar un total de 5.006,7 ha, tant marines com terrestres.

Aquest espai natural protegit inclou una gran diversitat d’ambients amb major o menor grau d’intervenció humana: zones humides, terrenys agrícoles i ramaders, boscos, un litoral amb penya-segats i platges, illots i zona marina

 

Aquesta red europea xarxa europea es crea a partir de dues directives de la Unió Europea, la Directiva Hàbitats i la Directiva Aus. La primera té per objecte la conservació, protecció i millora de la qualitat del medi ambient, inclosa la conservació dels hàbitats i la flora i fauna del territori europeu, mentre que la segona es proposa protegir totes les aus silvestres i els hàbitats associats a una sèrie d'espècies.

La Directiva Hàbitats crea una xarxa d'espais denominats ZECS (zones especials de conservació) i la Directiva Aus espais ZEPA (zones d'especial protecció per a les aus). Aquests dos espais formen conjuntament la xarxa Natura 2000.

 

Després de l'aprovació de la Llei 13/2000, del Camí de Cavalls de Menorca, es desenvolupa el Pla especial del Camí de Cavalls, que té com a objecte determinar i consolidar les característiques físiques del camí i els seus instruments de gestió; establir els mecanismes per garantir-ne l'ús públic, l'ordenació i la regulació, i adoptar mesures per mantenir i protegir el camí. D'aquesta manera, el pla suposa un instrument legal per consolidar aquest camí històric que voreja l'illa pel perímetre de costa.

 
Plans especials ANEI

Aquests plans, que preveu la Llei 1/1991, d'espais naturals de les Illes Balears. Tenen com a objectiu establir les mesures i condicions necessàries per a la protecció, conservació, gestió i millora dels valors naturals, paisatgístics i historicoartístics de les àrees naturals d'especial interès (ANEI) de l'illa per garantir un desenvolupament adequat dins el context de la Reserva de Biosfera.

Fins ara han estat aprovats els plans especials de les ANEI Me-2 "La Vall", Me-3 "Dels Alocs a Fornells", Me-13 "De Binigaus a cala Mitjana", Me-14 "Costa sud de Ciutadella " i Me-18 "El Toro".

 
Reserves marines

A Menorca el mar també està protegit. Menorca compte amb dues reserves marines.

La Reserva Marina del Nord de Menorca comprèn més de 5.000 ha i està situada al litoral de la costa de Tramuntana de l’illa, entre la Punta des Morters, l’Illa des Porros i el Cap Gros. Va ser declarada el 1999 i es caracteritza pel seu bon estat de conservació, per la seva natura i el seu paisatge, d’un atractiu elevat. De la seva gran diversitat biològica, destaquen les extenses praderies de posidònia oceànica.

A la costa sud es troba la Reserva Marina de l'Illa de l'Aire, amb una superfície total de 719,31 hectàrees - des de la Punta des Xoriguer fins a la Punta de Rafalet, i tota l'Illa de l’Aire. Declarada l'abril de 2019, es caracteritza per la riquesa del seu fons marí i la potencialitat per acollir diverses poblacions de peixos. A més, la naturalesa calcaria de la zona també fa que s’hi trobin nombroses coves i cavitats a les roques, fet que atrau als bussejadors.

Les reserves marines són figures de protecció a fi d'incrementar la regeneració natural de la fauna i la flora marina i de conservar els ecosistemes marins amb característiques ecològiques diferenciades. El Govern Balear gestiona de la Xarxa de Reserves Marines de les Illes Balears que incorpora totes les reserves marines del litoral balear i esdevé una eina de gestió important per recuperar les poblacions de peixos i per conservar els hàbitats naturals marins.

Les mesures de gestió que ha impulsat progressivament el GOIB són la vigilància per mar i terra per controlar les activitats, la instal·lació de cartells informatius i el desenvolupament del seguiment científic i pesquer, consistent, particularment, en el seguiment de l'evolució de les poblacions i captures de peixos comercials, per verificar el desitjable "efecte reserva" que suposa l'increment del nombre d'individus i de talles. Després d'anys de funcionament de les reserves, els resultats positius són significatius.

Medi marí de Menorca