Es publica un estudi d'indicadors entre Lanzarote i Menorca

Estudis i informes

L’OBSAM i el Cabildo de Lanzarote publiquen un estudi d’indicadors comparatius entre les reserves de biosfera de Menorca i l’illa Canària

L’estudi contempla 7 blocs temàtics i l’anàlisi de més de 85 indicadors que mostren l’evolució de les dues illes en aquests 25 anys com a reserves de biosfera

Portada de l'estudi

27/03/2019

L’Observatori Socioambiental de Menorca i el Centre de Dades del Cabildo de Lanzarote, amb motiu del 25è aniversari de les dues illes com a reserves de biosfera, han realitzat, durant l’any 2018, un estudi d’indicadors Lanzarote-Menorca amb l’objectiu de realitzar una comparació dinàmica de les dues illes durant aquests 25 anys.

Aquest projecte contempla 7 blocs temàtics i l’anàlisi de més de 85 indicadors. L’informe permet extreure dades sobre la població, l’economia i l’ocupació, la societat, el territori i l’urbanisme, el turisme i els vectors ambientals. Cal esmentar que les dades analitzades per aquesta comparativa contemplen el període que va des de 1993 o endavant fins al 2017.

De les dades extretes, destaca, per una banda, el creixement de la població a ambdues illes juntament amb l’envelliment progressiu de la població resident. Actualment, a Lanzarote trobem un 61% més de població resident que a Menorca, ambdues illes disposaven del mateix nivell de població el 1993. Cal tenir en compte, també, l’augment de la població resident estrangera, produït sobretot el decenni del 1998 al 2008 a causa de les creixents oportunitats de treball lligades a l’activitat turística, tant a Menorca com a Lanzarote.

La població de Menorca està més envellida que la de Lanzarote sent els grups de població més prominents els d’homes i dones de més de 65 anys. En canvi, a Lanzarote la població jove és més nombrosa que la població més anciana.

En referència a l’ocupació, les afiliacions a la seguretat social van baixar a les dues illes durant la crisi, arribant a assolir una recuperació evident a Lanzarote, mentre que no tant a Menorca que registra 2.205 afiliacions menys al 2017 (26.492) que al 2005.

Per altra banda, Lanzarote compte amb 75.957 contractes registrats (2017), 20.000 més que Menorca durant tota la serie. Cal esmentar que la taxa de temporalitat dels contractes es comporta de manera similar a les dues illes. Aquesta va augmentar durant els anys de crisi arribant al 89% i 91% a Menorca i Lanzarote respectivament, per recuperar els nivells anteriors l’any 2017 (entorn al 86% a ambdues illes). El mateix s’observa amb la taxa d’atur, que augmenta a partir de 2007 (arribant a al màxim de 25,5% i 33% a les Balears i Lanzarote respectivament) i fins al 2012 no comença a disminuir a les Balears mentre que a Lanzarote no ho fa fins al 2014. El 2017 a Lanzarote la taxa d’atur es troba 6 punts per sobre de la taxa de les Balears amb un 18,5% d’atur.

Pel que fa al turisme, les dues illes han registrat un fort desenvolupament turístic durant aquests 25 anys. Lanzarote ha triplicat la seva xifra de turistes mentre que Menorca l’ha gairebé duplicat. Actualment, Lanzarote supera els tres milions de turistes anuals, més del doble que Menorca, amb quasi un milió i mig de turistes a l’any.

Finalment, els vectors ambientals il•lustren una forta dependència energètica dels combustibles fòssils a les dues illes amb una escassa implantació d’energia renovable. Tot i que cal esmentar que durant la última dècada s’observa una clara aposta i implantació de fonts d’energia renovable. Per altra banda, la generació de residus ha estat més pausada que la d’energia, tot i que amb una baixa proporció de la recollida selectiva.

De fet, l’informe conclou que els aspectes relacionats amb l’aigua, l’energia i la generació de residus són camps on ambdues reserves de biosfera tenen més feina per poder assolir els objectius marcats per Europa. D’aquesta manera, és evident que s’ha de seguir avançant cap a la sostenibilitat amb un model de desenvolupament que representi un compromís de gestió haròmica del territori i els seus recursos.

Cal tenir en compte que en aquest apartat l’informe tracta dades que arriben fins al 2016. Avui en dia, ambdues illes compten amb un pla de desenvolupament sostenible en l’àmbit energètic que estan duent a la pràctica. Menorca a més ha estat elegida entre les 26 illes del projecte europeu Clean Energy per a la transició energètica.

Aquest informe es tracta d’una de les iniciatives de col•laboració entre les dues illes que han tingut lloc durant aquest any amb motiu del 25è aniversari de la declaració de les dues illes com a reserves de biosfera. El Consell Insular de Menorca i el Cabildo de Lanzarote han treballat conjuntament en actes de caràcter formatiu i de recerca així com en activitats d’intercanvi artístic i cultural. Aquesta col•laboració s’ha donat per clausurada aquest mes de març amb la lectura d’un comunicat conjunt on les dues reserves de biosfera han manifestat la seva voluntat de seguir unint esforços i seguir treballant en termes de sostenibilitat.


INFORME COMPLET