Reserva de Biosfera i Reserva Marina

Reserva

Diferències entre una reserva de biosfera marina i una Reserva Marina

L'ampliació de la reserva a la mar ha donat peu al sorgiment d'alguns dubtes en relació a les diferents figures de protecció del medi marí existents a l'illa de Menorca. Aportem una mica d'informació sobre les seves diferències

12/07/2019

El passat 19 de juny el Consell Internacional de Coordinació del Programa sobre l'Home i la Biosfera (MAB-CIC) aprovava a París l'ampliació de la Reserva de Biosfera de Menorca a la mar. Després de dos anys de treball i estudis per elaborar la documentació tècnica, la notícia de la seva aprovació definitiva va ser rebuda amb molta alegria a Menorca, i va tenir gran repercussió mediàtica tant dins com fora de l'illa. L'ampliació, que ara inclou tota la zona marina de l'illa fins a 12 milles mar endins, convertia a Menorca en la reserva de biosfera amb més superfície marina de la Mediterrània, passava de tenir 71.191 ha a 514.485 ha totals, i permetia incloure una nova zona nucli a la reserva, la de la Reserva Marina del Nord de Menorca.

L'ampliació de la reserva a la mar, però, ha donat peu al sorgiment d'alguns dubtes en relació a les diferents figures de protecció del medi marí existents a l'illa, sobretot tenint en compte que amb poques setmanes de diferència s'aprovava també de manera definitiva la creació de la nova Reserva Marina de l'Illa de l'Aire. S'inclou la mar dins de la de Reserva de Biosfera, però al mateix temps es compta amb dues reserves marines, al seu torn incloses les dues dins dels límits de l'ampliació aprovada a París. La pregunta és, quines diferències hi ha entre una Reserva de Biosfera marina i una Reserva Marina? A quina normativa estan subjectes cadascuna d'aquestes figures regulatives? I més important, com afecta les activitats que es realitzen dins dels límits dels dos territoris? Per resoldre aquestes qüestions i algunes més, aportem una mica d'informació sobre les diferències entre Reserva de Biosfera i Reserva Marina.

En primer lloc, potser la diferència més substancial entre les dues figures sigui que, d'una banda, la Reserva de Biosfera és un reconeixement internacional d'un territori delimitat sobre el qual es realitzen projectes entorn la sostenibilitat. Les accions que aquí es desenvolupen no estan subjectes a una legislació d'obligat compliment, sinó al compromís que cada territori adquireix amb les línies d'acció del programa MaB de la UNESCO. De l'altra, una Reserva Marina és un territori protegit per una figura legislativa a escala autonòmica o nacional en matèria de recursos pesquers. Compte per tant amb una llei que prohibeix o restringeix les activitats pesqueres que aquí es puguin desenvolupar amb l'objectiu de protegir els recursos marins, tant de flora com de fauna.

La Reserva de Biosfera de Menorca


Com ja és sabut, tot el territori de l'illa de Menorca constitueix des de 1993 una reserva de biosfera. Fins al passat mes de juny aquest estatus només s'aplicava a la zona terrestre i una petita franja marina al voltant de la zona nucli del Parc Natural de s’Albufera des Grau. Després de l'ampliació, la reserva també inclou tota la zona marina que envolta l'illa, un reconeixement que es considerava important rebre tractant-se d'una illa.

Hem comentat que la Reserva de Biosfera és un reconeixement internacional d'un territori a proposta de les institucions del mateix perquè sobre ell es puguin seguir desenvolupant polítiques de sostenibilitat. No implica així un règim jurídic especial en sí mateixa, però és considerada per la UNESCO com una àrea de referència per dur a terme una sèrie de pràctiques sostenibles, i és aquesta institució i els seus diferents comitès nacionals qui vetllen pel compliment dels requisits necessaris per mantenir el reconeixement atorgat. ¿Protegeix el territori delimitat? Sí, però sempre en tant que les institucions nacionals, autonòmiques o locals gestores desenvolupin normatives i projectes de protecció en compliment del seu compromís i vinculats a aquest reconeixement, atès que la conservació forma part d'un dels requisits per convertir-se en reserva de biosfera. La zonificació de la reserva de biosfera de Menorca, el Parc Natural de s'Albufera des Grau, el Pla Territorial Insular (PTI), la Xarxa Natura 2000, les Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEIs) o les Reserves Marines de Menorca constitueixen algunes de les figures d'ordenament desenvolupades per protegir el territori a Menorca. Cadascuna d'elles compta amb suport jurídic, ja sigui a escala insular, autonòmica, estatal o europea, i la delimitació del territori busca coincidir amb la zonificació de la reserva.

Què suposa l'ampliació de la Reserva de Biosfera al mar?


Ara mateix, poques setmanes després de l'aprovació de la seva ampliació, no hi ha altres figures de protecció de la mar de Menorca més enllà de les ja existents. A efectes pràctics, al nou territori delimitat ara poden realitzar-se les mateixes activitats que es desenvolupaven fins ara (sempre en compliment de la legislació nacional i internacional que regula les pràctiques a la mar).

L'ampliació de la reserva a la mar permetrà desenvolupar noves polítiques i projectes de conservació del medi marí. Entre els reptes a afrontar trobem la problemàtica de la contaminació, els residus plàstics, la pesca irresponsable o la pèrdua de la biodiversitat. Que el mar que envolta Menorca compti amb aquest nou estatus suposa una oportunitat per posar en marxa projectes pilot, que involucrin tant administracions com entitats locals, i que contribueixin a la conservació de la nostra mar mitjançant un desenvolupament sostenible.

Com està delimitada actualment la Reserva de Biosfera?

L'anomenada zonificació és un dels elements més importants de la nostra reserva. Juntament amb la creació d’un pla d’acció, la zonificació és un dels aspectes d’obligat compliment com a reserva de biosfera. Es tracta de la divisió del territori de la reserva en tres zones en funció del grau de protecció i de les activitats que s'hi duen a terme. Són zones interrelacionades, coincidents moltes d'elles amb les diferents figures de protecció del medi natural, i que tradueixen al terreny l'objectiu primer d'una Reserva de Biosfera: la integració adequada entre desenvolupament humà i la conservació del patrimoni natural i cultural de Menorca.

  • Zona nucli. Són zones conformades per espais naturals protegits els objectius bàsics de les quals són la preservació de la diversitat biològica i els ecosistemes. Les activitats que es poden dur a terme en aquestes zones estan centrades en la investigació i aquells aprofitaments tradicionals que estan en perfecta harmonia amb el medi. A Menorca la zona nucli coincideix amb el Parc Natural de s'Albufera des Grau i la Reserva Marina del Nord de Menorca, aquesta última incorporada després de l'ampliació aprovada a París.
  • Zona d'esmorteïment o zona tampó. Envolta o confina amb la zona nucli. En aquesta zona es compatibilitza la utilització del territori amb la conservació dels recursos naturals i culturals més significatius. Es realitzen activitats com l'educació ambiental, la recreació, el turisme ecològic i la investigació aplicada i bàsica. A Menorca coincideix amb les Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEIs), la Xarxa Natura 2000, amb els alzinars protegits i amb altres elements de protecció establerts pel Pla territorial insular (PTI). L'ampliació de la reserva i la seva rezonificació incorpora noves àrees protegides dins de la Xarxa Natura 2000 a escala terrestre. A la mar, de la mateixa manera que en terra ferma, també comptem amb Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPAs) i Llocs d'Importància Comunitària (LICs). Tot dins de la Xarxa Natura 2000 i consultable aquí.
  • Zona de transició. Comprèn els espais més transformats, en què es desenvolupa la major part de l'activitat humana, aquelles activitats per promoure el desenvolupament econòmic i humà sostenible des dels punts social, cultural i ecològic. Comprèn els nuclis urbans i alguns espais agrícoles.

Reserves Marines a Menorca


Tal com hem comentat abans, una reserva marina és una figura de protecció mitjançant la qual es regulen els usos i l'explotació del medi marí amb l'objecte d'incrementar la regeneració natural dels recursos i de conservar els ecosistemes marins més representatius d'un territori. Això comporta que dins d'una reserva marina hi ha tot un seguit de limitacions d'activitats i s'estableixen zones de protecció especial en què es restringeix totalment l'activitat extractiva. S'ha comprovat que aquestes zones actuen com a focus de cria, contribuint a la proliferació de les espècies comercials a tota la seva àrea d'influència. Per tant, les reserves són, a més de figures de protecció d'ecosistemes i d'espècies, instruments de gestió pesquera que permeten una explotació sostenible dels recursos.

A les Balears existeixen 11 reserves marines, i són competència del Govern de les Illes Balears, que gestiona amb l'assessorament de les comissions de seguiment, òrgans integrats per representants de les administracions públiques, confraries de pescadors, associacions de pescadors recreatius, clubs nàutics, grups conservacionistes i altres col·lectius relacionats.

A Menorca comptem amb dues reserves marines, la Reserva Marina del Nord de Menorca (1999) i la Reserva Marina de l'Illa de l'Aire (2019). Les dues reserves van ser declarades amb l'objectiu de protegir els recursos marins de gran valor existents a les zones (diferents a cadascuna), recuperar les poblacions de fauna i flora, i garantir el desenvolupament sostenible de les activitats econòmiques que s’hi duen a terme, com la pesca professional amb arts menors o l'observació de peixos. Estan regulades pel Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció dels recursos marins de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats d'extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears i pel decret 26/2019, de 12 d'abril, que va establir la Reserva Marina de l'Illa de l'Aire i que constitueix també l'última modificació del decret que va establir el 1999 la Reserva Marina de Nord de Menorca.

Entre les activitats que regula la normativa d'ambdues reserves hi ha la pesca professional d'arts menors, la pesca recreativa des de terra i des d'embarcació o el busseig esportiu. Hi ha tot un seguit d'especificacions sobre com realitzar cadascuna d'aquestes activitats. La pràctica a més està subjecta a vigilància per part de les autoritats competents. Per conèixer en profunditat la normativa a les dues reserves, podeu consultar aquest enllaç.