Resolució beques d'investigació ambiental a la Reserva de Biosfera

Formació

L'Agència de la Reserva de Biosfera subvencionarà 5 projectes relacionats amb la investigació ambiental a la Reserva de Biosfera de Menorca

La quantia total dels ajuts ascendeix a 23.425,15 € repartits en 5 projectes d'investigació que es duran a terme durant un any

30/10/2019

L'Agència de la Reserva de Biosfera de Menorca ha publicat la resolució de les beques anuals que es concedeixen a projectes destinats a la investigació científica a la Reserva de Biosfera. Aquest any, la convocatòria contemplava un total de 25.000€ amb un import màxim de 5.000 € per sol·licitud i donava prioritat a línies concretes d'investigació establertes d'acord amb les necessitats específiques detectades a la Reserva de Biosfera de Menorca en el seu Pla d'Acció.

Els projectes que seran becats aborden diferents estudis que contribuiran a ampliar el coneixement científic de la Reserva des de diferents vessants i també al desenvolupament sostenible de Menorca. Aquests han estat: “Biodiversitat i contribució dels insectes pol·linitzadors per el manteniment dels ecosistemes de Menorca”, presentat per IMEDEA (Institut Mediterrani d'Estudis Avançats); “Contribució al coneixement dels lepidòpters insulars i el seu ús com a indicadors de la qualitat dels hàbitats i el canvi global”, presentat per la Fundació Universitat-Empresa Illes Balears – FUEIB; “Els ecosistemes bentònics del nord de Menorca: un oasi inexplorat?”, presentat per Andreu Santin Muriel; “Els líquens epífits com a indicadors del canvi global en el medi natural i urbà de Menorca”, presentat per Joana Da Silva Mendes, i “Aproximació genètica a la conservació del “dafne menorquí” (Daphne rodriguezii), un endemisme amenaçat i en regressió”, presentat per la UIB (Universitat de les Illes Balears).

Tots els projectes presentats han estat valorats i analitzats individualment per una Comissió Avaluadora formada per tècnics del Departament de Medi Ambient del Consell Insular. Tots ells s'ajustaven a les línies que s'havien establert com a prioritàries en la convocatòria. En la seva puntuació, s'han tingut en compte, entre d'altres, el rigor científic dels projectes (antecedents de la investigació, justificació de l'interès del tema d'estudi, metodologia, objectius, proposta de difusió...), la possible incidència dels resultats en la salvaguarda i protecció en la gestió de la reserva de biosfera, la possible incidència dels resultats obtinguts en el coneixement i la difusió dels valors de la reserva de biosfera, els recursos propis invertits en la investigació o el currículum de les persones a càrrec de la realització del projecte.

Els cinc projectes seleccionats es podran desenvolupar durant un any a partir de la resolució. D'aquesta manera, l'Agència pretén que aquestes investigacions serveixin per complementar les tasques de conservació, recuperació i gestió del patrimoni i dels recursos naturals al mateix temps que contribueixen al desenvolupament professional i acadèmic dels professionals que han presentat els projectes. Tots aquests objectius estan previstos al pla d'Acció de la Reserva de Biosfera.

Aquest any, els ajuts contemplaven una partida total de 25.000 €, després de la repartició entre els cinc els projectes acceptats (23.425,15 €), es podria aprovar un sisè projecte per l'import restant de 1.574,87 €.