[OFERTA DE CONTRACTACIÓ MENOR]

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica una oferta de contractació per a realitzar tasques de comunicació

Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23.59h del dia 26 de juny

19/06/2020

Donat l’important nombre de projectes que es desenvolupen al Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, i la importància que es dona a la comunicació i divulgació del projectes i resultats obtinguts perquè puguin servir d’ajuda i referent a altres projectes similars, el Departament, té l'interès a millorar i reforçar les tasques de divulgació i comunicació que es porten a terme per part de l’equip tècnic del departament i de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, i es fa necessari la contractació d’una assistència tècnica per donar suport a la comunicació.

L'objecte principal del servei que es vol contractar és l'assistència tècnica per portar a terme tasques de comunicació al Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, tant de les relacionades amb les direccions insulars de Medi Ambient, de Reserva de Biosfera i Projectes Sostenibles, com les relatives al Consorci de Residus i Energia de Menorca, així com altres temàtiques transversals on participi el Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera.

El contractista haurà de portar a terme la comunicació del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera. En concret s’hauran de desenvolupar les següents actuacions:

  • Donar suport a les accions de difusió del projectes del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera a través dels seus canals habituals de comunicació (web del Consell Insular de Menorca, web de Menorca Reserva de Biosfera i web del Consorci de Residus i Energia de Menorca) i a partir de quan estigui disponible, del nou web del Llatzeret.
  • Gestió, manteniment i actualització dels perfils a les xarxes socials Twitter, Facebook i Instagram de la Reserva de Biosfera de Menorca i facebook del Consorci de Residus i Energia de Menorca.
  • Gestió del butlletí mensual de noticies (newsletter) de la Reserva de Biosfera: creació de continguts, enviament mensual, tasques de difusió, gestió dels subscriptors i seguiment de l’impacte aconseguit.
  • Preparació de notícies per a butlletins de la Xarxa espanyola de Reserves de Biosfera, i de la Xarxa mundial de reserves de biosfera illes i costaneres.
  • Seguiment de la cobertura mediàtica i elaboració del clipping de notícies de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera.
  • Creació de nous apartats web i actualització d’existents en projectes en marxa (sostenibilitat, ecoturisme, Reserva de Biosfera, medi marí, biodiversitat, camins rurals, coves de Cala Blanca, Camí de Cavalls, neteja de platges, Llatzeret...), així com en projectes nous que sorgeixin en el sí del departament.
  • Pensar estratègies de difusió d’acord amb les necessitats detectades i proposar-les al Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera.
  • Presentació d’una memòria anual sobre les tasques desenvolupades, amb estadístiques sobre el funcionament, ús i consultes de la pàgina web, i amb les incidències i suggeriments de millora que el Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera hagi de tenir en compte per optimitzar la qualitat en la prestació de la comunicació.
  •  
La persona o empresa que presenti una proposta a la present oferta de serveis, haurà de detallar al màxim en el seu document de memòria, la metodologia a emprar per al seu correcte desenvolupament, i els mitjans que preveu emprar, tant tecnològics, com metodologia per a la l’obtenció d’informació (qüestionaris, enquestes, etc.) 

Es considera inclòs en el preu del servei tota la aportació de recursos tècnics i humans que siguin necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques. Són a compte directe de l’adjudicatari totes les despeses del personal, incloses les de seguretat social i tots els costs regulats per la normativa laboral. En aquest sentit, també es consideren incloses les despeses derivades dels desplaçaments i transports dins l'illa.

El servei s'iniciarà el dia 1 de juliol de 2020 fins al 31 de maig de 2021, el detall del calendari es determinarà segons es determini en les reunions de coordinació amb els tècnics del Consell Insular de Menorca.

El pressupost del contracte menor de serveis tindrà un cost màxim de 14.990 euros (IVA exclòs). La periodicitat de facturació d’aquest contracte s’acordarà entre l’adjudicatari i el Consell Insular, podent efectuar-se, si així s’acorda, amb certificacions mensuals. Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23.59h del dia 26 de juny de 2020.

Més informació al document adjunt: 

OFERTA CONTRACTE COMUNICACIÓ