Rehabilitació energètica en edificis de Menorca

Energia

S’obre la convocatòria de subvencions del Govern Balear per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

Es subvencionen les actuacions de millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en l’envolupant tèrmica, instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.

28/12/2020

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern Balear ha aprovat la nova convocatòria de subvencions, corresponent al programa PREE, cofinançada per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya 2014-2020 (POPE).

Es defineixen tres línies d’actuacions subvencionables:

  • Actuació 1: millora de l’envolupant tèrmica.
  • Actuació 2: millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària. S’hi inclouen:
              Substitució d’energia convencional per solar tèrmica, geotèrmica o biomassa
              Millores d’eficiència d’altres subsistemes de generació (aerotèrmia i hidrotèrmia d’alta eficiència, sistemes de ventilació, refredament per aire exterior, recuperació de calor, sistemes que utilitzen tècniques d’evaporació, etc.)
             Millores d’eficiència dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques (sistemes de regulació i control, sistemes de monitoratge de consum d’energia en temps real, etc.)
  • Actuació 3: millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions d’il·luminació.

Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques públiques o privades propietàries d’edificis, comunitats i agrupacions de propietaris, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis, empreses de serveis energètics (ESE), entitats locals, comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia.

Per ser subvencionables, les actuacions han de realitzar-se sobre edificis existents construïts amb anterioritat a 2007 i no suposar ampliació de superfície ni volum construït, ni tampoc implicar canvi d’ús de l’edifici. Les actuacions objecte de l’ajut han de justificar una reducció del consum d’energia final d’un 10% i la millora de la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys, una lletra .

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 30 de desembre de 2020 i finalitza el 30 de juliol de 2021, o quan s'esgoti el crèdit disponible. Així mateix, les inversions associades han d’haver-se efectuat amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud, i abans del termini que fixi la resolució d’atorgament, que com a màxim serà de 18 mesos. S’ha de tenir en compte que les sol·licituds es concedeixen per ordre de presentació.

El pagament de la subvenció es realitza una vegada comprovada l’execució de l’actuació i justificada documentalment. La resolució d’atorgament de la subvenció fixarà el termini concret per a la justificació de les activitats subvencionades, que no serà posterior al 5è dia hàbil des de la data màxima d’execució de l’activitat.

Quantia dels ajuts

En el cas d’intervencions sobre l’envolupant tèrmica i de millora d’eficiència en les instal·lacions tèrmiques de les actuacions 1 i 2, s’estableix una quantia d’ajut base del 35% en cas d’actuacions en edificis complets, i del 25% si es realitza només sobre alguns habitatges o locals del mateix edifici o sobre parts d’un edifici. A més, s’estableixen percentatges d’ajut addicionals per criteris socials, obtenció de qualificació energètica més eficient, i actuacions integrades.

Per a la implantació de millores en eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació de l’actuació 3, l’ajut base és del 15%, que pot incrementar-se si s’obté una qualificació final A o B.

L’Oficina de l’Energia està a disposició de la ciutadania

Per qualsevol dubte o consulta sobre aquesta convocatòria o algun altre tema relacionat amb l’energia, us podeu posar en contacte amb nosaltres telefonant al 620.120.417 o bé demanant cita o registrant una consulta al formulari que trobareu a aquest enllaç:

FORMULARI DE CONTACTE OFICINA DE L’ENERGIA MENORCA 2030