Generació elèctrica del parc eòlic de Milà durant l'any 2020

Energia

Informe de generació d’energia elèctrica durant l’any 2020 del parc eòlic de Milà

11/01/2021

El Consorci de Residus i Energia de Menorca gestiona el parc eòlic de Milà, instal·lació que es va posar en servei l’any 2004 i que compta amb 4 aerogerenadors de 800 kW de potència unitària.

Una vegada finalitzat l’any 2020, és moment de fer balanç del comportament del parc eòlic. Durant aquest període, el vent s’ha mostrat poc propici per la generació d’energia eòlica, amb una velocitat mitjana anual que tot just arriba als 5,15 m/s, una de les més baixes en el registre històric del parc. A la gràfica següent es pot observar com durant la major part de l’any el vent s’ha situat per davall de la velocitat mitjana històrica.
Aquesta manca de vent ha repercutit en les dades de generació, com queda reflectit en la gràfica i la taula següent, on s’observa que la producció mensual s’ha situat per davall de la mitjana històrica. Aquesta baixa productivitat s’explica en bona part per la manca de vent però també per l’avaria de l’aerogenerador número 2, que es troba en procés de reparació. Malgrat totes les adversitats, no ha estat la pitjor sèrie anual.Pel que fa a les dades de facturació, cal assenyalar que l’equip de mesures elèctriques ha patit diverses avaries per causes alienes (sobretensions a la xarxa, tempestes elèctriques i similars) al llarg de l’any, cosa que ha obligat a la seva substitució en tres ocasions. Per aquest motiu, hi ha mesos en els quals no s’ha facturat tota l’energia generada, situació que serà revisada i regularitzada dins l’any 2021. La taula següent presenta les dades detallades:
El procés de liquidació de l’energia generada pel parc eòlic es regeix per un sistema que combina la venda directa de l’energia generada en el mercat majorista de l’electricitat (SPOT) amb una retribució complementària que es liquida des de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). És un procés reglat amb un sistema de control i de revisions molt complex, atès que ha de verificar-se i comprovar-se l’energia que efectivament s’ha injectat a la xarxa. És habitual que les revisions i reliquidacions d’energia no es tanquin de forma definitiva fins a 2 anys després de la seva primera facturació.

Finalment, convé recordar que des de mitjans d’octubre de 2020 l’empresa Moncobra presta el servei d’operació i manteniment del parc eòlic de Milà, una vegada adjudicat el contracte actual, amb un termini d’execució de 3 anys i 9 mesos. Pel que fa a la reparació de l’aerogenerador 2, adjudicada a l’empresa Trenasa, es troba a la recta final del procés i s’espera que en les properes setmanes es pugui disposar novament d’aquest equip en funcionament.