El Consell Insular publica una oferta per a l’elaboració d’un projecte executiu d’obres i infraestructura per a millorar l’accessibilitat universal d’una secció del tram 4 del Camí de Cavalls

Les persones interessades podran presentar la seva oferta a la seu electrònica del Consell Insular de Menorca des del dia següent a la seva publicació i fins les 23:59:59 del 24 de setembre de 2021

3/09/2021

L’objecte principal de l’encàrrec és l’elaboració d’un projecte tècnic executiu per a l’adequació del tram de 4,8 km del Camí de Cavalls entre les Salines de la Concepció i l’Arenal de Son Saura del nord (tram 4), per millorar-lo i adequar-lo en termes d’accessibilitat universal, de manera que també hi puguin accedir amb garanties els usuaris amb diversitat funcional.

El servei s'iniciarà des del moment de l’adjudicació, amb una reunió de coordinació amb els tècnics del Consell Insular de Menorca i finalitzarà com a màxim el 30 de novembre de 2022.

Termini de presentació de les ofertes

Les ofertes s’han de presentar amb la indicació “OFERTA PER A LA REDACCIÓ D’UN PROJECTE EXECUTIU PER MILLORAR L’ACCESSIBILITAT D’UN TRAM DE CAMÍ DE CAVALLS”, dins el termini abans indicat, d’acord amb les indicacions següents:

a) Per mitjans electrònics, per als subjectes legalment prevists d'acord amb allò establert en l'art. 14.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l'art. 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015.

b) També les poden presentar presencialment, d'acord amb allò establert en l'art. 14.1 de la Llei 39/2015, les persones físiques (per tal de preservar el dret de comunicar-se amb l'Administració pública també per mitjans no electrònics) en el registre electrònic del Consell Insular de Menorca (a la seu del CIM de Maó i a les oficines administratives de Ciutadella) o a qualsevol altre registre i lloc dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015.

Tota la informació sobre l'oferta al document adjunt.

OFERTA