Perfil del Contractant

 

Perfil del Contractant

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular, a través del seu Consell Rector, realitza periòdicament contractacions externes per dur a terme treballs d'assistència tècnica en el desenvolupament de les funcions de gestió de la Reserva de Biosfera de Menorca.

Aquestes contractacions estan subjectes a processos de publicitat, concurrència pública i adjudicació d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. En aquest sentit, les licitacions es fan públiques a través de la Plataforma de contractació de l'Estat, i els contractes menors es publiciten a través d'aquest web, i a través del taulell d'anuncis del web del Consell Insular de Menorca.

 
 
Contractació i Perfil del Contractant del Consell Insular de Menorca

En aquest apartat podeu fer el seguiment de totes les licitacions del Consell Insular de Menorca, des del 18 de juliol de 2016, a través del Perfil del contractant, allotjat a la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Per accedir als expedients de contractació iniciats abans del 18 de juliol de 2016, a les modificacions i pròrrogues dels mateixos, així com a l'històric de contractacions, entrau en aquest apartat.

Perfil del Contractant Consell Insular de Menorca

 
Realització de tallers d'educació per a la sostenibilitat

L’Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca ha portat a terme en els darrers anys diferents activitats d’educació ambiental als centres educatius de l’illa que vol continuar desenvolupant. L'oferta publicada inclou 5 contractes menors per a l'execució d’activitats d’educació ambiental durant el 1r i 2n trimestre de l’any 2022, seguint les directrius establertes tant en el programa Salut Jove i Cultura com del departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera. La informació sobre l'oferta i sobre cada taller s'especifica a continuació.

Termini: les 23.59h del 8 de gener de 2022.

Oferta Programa Salut Jove i Cultura

 
Elaboració d'un estudi de la bossa tipus a Menorca

El Consell Insular publica una oferta per al contracte menor d'assitència tècnica per a l'elaboració d'un estudi de la bossa tipus a Menorca per fer els càlculs d’assoliment dels objectius marcats per: la Llei 22/2011, de 28 de juliol de residus i sòls contaminats, la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears i pel Pla Director Sectorial de prevenció i gestió dels residus no perillosos de Menorca 2019-2025.

Termini: 29 de novembre 

  Oferta